Privatlivspolitik

C

Privatlivspolitik for informationssikkerhed

 • Klinikken sikrer fortrolighed og beskyttelse af dine data jf. “Klinikkens privatlivspolitik for patienter”.

 • En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning pr 25. maj 2018 forpligtet til at give den registrerede patient en række informationer, når personoplysninger indsamles fra registrerede patienter til brug for undersøgelse, diagnostik og behandling.
 • Klinikkens privatlivspolitik for patienter fremgår af nedenstående link og i skriftlig form ved fremmøde i klinikken samt via obligatorisk skriftligt oplysnings -og samtykke skema ved 1. konsultation.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Gynækologisk Klinik en række personoplysninger.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Gynækologisk klinik Næstved v/ Speciallæge Anne-Dorthe Feldthusen, Parkvej 46 C, 4700 Næstved behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Gynækologisk Klinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig i det omfang det findes relevant for netop dig og din behandling:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, cpr-nr og køn, id-nr, adresse, e-mail, tlf-nr., familie -og sociale relationer, evt arbejds -og uddannelsesforhold, samtykker.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (fx. journaloplysninger inkl. patientens eget udfyldte oplysningsskema, medicin -og evt misbrug, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, skanningssvar, seksuelle forhold, etnisk oprindelse, religiøse forhold og familiære dispositioner og evt genetiske forhold for udvalgte sygdomme samt tolkeoplysninger).

Formål

Gynækologisk Klinik behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores booking, undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. efter dit skriftlige samtykke.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser, SEI.
 • Indberetning til Sentinel som er en del af Sundhed.dk
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Tolkebistand ved dét af Regionens godkendte tolkebureauer.
 • Afregningsformål.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. i forbindelse med:
  • Vores dokumentationspligt, herunder via Sentinel: Kvalitetsudvikling, benchmarking, diagnosekodning, kvalitetsdatabaser
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed

Når Gynækologisk Klinik indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at ovennævnte formål ikke kan varetages, og dermed at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig jf. den gældende lovgivning.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, fx. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til det aktuelle behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, Sundhed.dk herunder Sentinel og MinLæge App, kliniske kvalitetsdatabaser, Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), Det Danske Vaccinationsregister, Autoriseret tolkebureau godkendt af Regionen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger.
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen efter aftale med dig er sendt til.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til det regionale afregningskontor eller Storkklinik.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser, SEI.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den oprindelige henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber (se nedenstående).

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c og d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (c og h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10 samt Sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om Speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af Autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Speciallægehjælp § 49 og Sundhedsloven. Oplysninger til brug for afregning for fertilitetsskanninger fremsendes efter hver beh. cyklus til Storkkliniks afregningskontor efter aftale.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i Sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i Sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb, sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i Sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1a) og 9 (2a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i Sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i Sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Gynækologisk Kliniks databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Gynækologisk Kliniks databehandler for patientbehandlingen er:

 • Systemhus og IT-leverandør: Datagruppen MultiMed A/S
 • Sundhed.dk Sentinel

Opbevaringsperiode

Gynækologisk Klinik opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste journal tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, fx i forbindelse med fertilitetsbehandling mhp. sporbarhed i mindst 30 år jf. gældende dansk lovgivning, eller i en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har med lovens begrænsninger visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken.